Коллектив

11111

2

3

 

Отделение самбо. Бригада № 1

4

 

5q

6

7

zubkov

 

1Lokhina-Nadezhda-Nikolaevna

Отделение самбо. Бригада № 2

8

9

10

 

2Kotov-Aleksandr-Sergeevich

Отделение самбо. Бригада № 3

11

13q

sergachov

Отделение самбо. Бригада №4

14q

15

16

Отделение каратэ. Бригада № 1

17

18q

Отделение дзюдо. Бригада № 1

19

20

 

3Lyubavina-Oksana-Viktorovna

4Sorokin-Aleksejj-YUrevich